Κλέφτες μέχρι κόκκαλο! – Κοινοποιήστε το παντού…

logo

Άλλη μια ψεύτικη παραίνεση. Άλλο ένα προτρεπτικό «δεν πληρώνω» ξύπνησε με καθυστέρηση κάνα- δυο χρόνων.  Ας το διαβάσουμε

***********************************

Το ανυπόστατο δημοσίευμα

Να διαβαστεί και να μεταδοθεί…

deh

Παράνομα και χωρίς οι καταναλωτές να έχουν ιδέα τι πληρώνουν, η ΔΕΗ εισπράττει δικό της ”χαράτσι” το οποίο … αναφέρεται στους λογαριασμούς της σαν ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -Ν.2773/99 άρθρο 29″ το οποίο το υπολογίζει με άγνωστο ποσοστό επί της αξίας του καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος!

Υποτίθεται ότι με τα χρήματα αυτά (κανείς δεν γνωρίζει πόσα συγκεντρώνονται κάθε φορά… ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 1,9 δις. ΕΥΡΩ) καλύπτονται όσοι είναι εντεταγμένοι στο “κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ” κ.λ.π… (κάνετε κλικ πάνω στη φωτό και δείτε το καλά}

ΟΜΩΣ το άρθρο 29 του Νόμου 2773/99, έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2010, με νεότερο νόμο που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!

Αυτό σημαίνει ότι η είσπραξη του “χαρατσιού” αυτού είναι -τουλάχιστον τυπικώς- παράνομη και εφ όσον ασκηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, η ΔΕΗ θα υποχρεωθεί στην επιστροφή των παρακρατηθέντων παρανόμως χρημάτων. (εκτός αν σπεύσει η “κυβέρνηση” να καλύψει την παρανομία με νομικά εφευρήματα…)

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΝΑ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!!!!!

********************

Η απάντηση 

Με την κατάργηση του νόμου 2773/99  από τον 4001/2011 πράγματι υπήρχε κάποιο νομικό κενό , το οποίο όμως καλύφθηκε στην συνέχεια από τον Ν. 4067/2012 και ειδικότερα το άρθρο 36.

Εκεί ορίζεται ότι το αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών βαρύνει άμεσα τους καταναλωτές και όχι έμμεσα, μέσω των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γινόταν στο πρόσφατο παρελθόν.

Επίσης, αναφορικά με τα προηγούμενα χρόνια, η χρέωση συμψηφίζεται με τις αντίστοιχες χρεώσεις ανταλλάγματος ΥΚΩ που έχουν διενεργηθεί από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρακάτω όλο το άρθρο 36:

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται από την 1.1.2012 αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, υπολογίζεται ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μοναδιαία χρέωση σε€/MWh

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

4,14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

6,91

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,46

Γενικής χρήσης ΜΤ

17,9

Καταναλώσεις Νύχτας XT

8,89

Αγροτικής χρήσης XT

7,07

Φωτισμός Οδών και Πλατειών XT

13,71

Γενικής Χρήσης XT

18,24

Βιομηχανικής χρήσης XT

18,24

Οικιακής χρήσης XT (Καταναλώσεις Ημέρας)  
0 -1600 kWh/τετραμηνία

6,99

1601-2000 kWh/τετραμηνία

15,7

2001-3000 kWh/τετραμηνία

39,87

3001- ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

44,88

 2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου. Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται από τους προμηθευτές εντός του επόμενου της έκδοσης των λογαριασμών μήνα, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.» του άρθρου 97 του ν. 4001/2011. 

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. 

3. Το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, όπως αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας για την περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011, επιμερίζεται στους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ σε €/MWh

  Ετος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011
Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 6,29 4,21 3,88

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

7,75 6,58 5,87
Αγροτικής χρήσης ΜΤ 3,80 3,24 0.95
Γενικής χρήσης ΜΤ 9,64 8,35 11,41

Καταναλώσεις Νύχτας XT

0,00 0,00 1,45
Αγροτικής χρήσης XT 4,41 3,70 1,15
Φωτισμός Οδών και Πλατειών XT 8,47 7,65 2,32
Γενικής Χρήσης XT 12,80 11,51 14,37

Βιομηχανικής χρήσης XT

12,08 10,34 13,22
Οικιακής χρήσης XT(Καταναλώσεις Ημέ­ρας)  

0-800 kWh/τετραμηνία

0,0 0,0 0,20

801-1600 kWh/τετραμηνία

10,1 8,7 5,28

1601-2000 kWh/τετραμηνία

10,8 9,3 11,37

2001-3000 kWh/τετραμηνία

19,2 16,6 31,57

3001- ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

26,6 22,2 36,08

4. Τα ποσά που βαρύνουν τους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου συμψηφίζονται οίκοθεν με τα ποσά που αντιστοίχως έχουν καταβληθεί από τους χρήστες αυτούς προς τους κατόχους αδείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος χρεώσεων ΥΚΩ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3426/2005, κατά τη χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011. Αν από το συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εκάστοτε χρηστών, το χρεωστικό υπόλοιπο δεν αναζητείται από τους χρήστες και διαγράφεται.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ ΗΛ/Β/ Φ.1.17/2123/2857/2010 και η απόφαση ΡΑΕ 1527/2011.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

*****************

κι αν δεν αρκεί αυτό για να σας πείσει να μην μπείτε σε τζάμπα περιπέτειες, δείτε και τι λέει η ΔΕΗ για το θέμα :

*****************

Σχετικά με τη νομιμότητα της χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις του Ν. 2773/1999 ρύθμιζαν την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), μέσα από Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στη βάση αυτών και ίσχυαν μέχρι το 2011, με βάση την μεταβατική διάταξη του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και ειδικότερα το άρθρο 196, παρ. 14, όπου ρητά αναφέρεται:

«Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονισμοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται με διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του.»

2. Ακολούθως, σε υλοποίηση διατάξεων του Ν. 4001/2011 και ειδικότερα των άρθρων 55 και 56, που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) εξέδωσε την Απόφαση 1527/2011 με την οποία καθόρισε τις χρεώσεις των ΥΚΩ, ανά κατηγορία καταναλωτών, για το 2012.

3. Η Πολιτεία με το άρθρο 36 του N. 4067/2012 – που αφορά τη διασφάλιση παροχής των ΥΚΩ στον Τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας – καθόρισε:
–  τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας ως άμεσα υπόχρεο καταβολής του ανταλλάγματος των ΥΚΩ, καθώς και
–  τις μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ, ανά κατηγορία πελατών, για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, με τις οποίες επιμερίζεται η σχετική δαπάνη που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, επισυνάπτεται.

4. Υπογραμμίζεται ότι, οι χρεώσεις αυτές εφαρμόζονται στον πελάτη ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Τέλος, τυχόν κατάργηση των παραπάνω χρεώσεων του συνόλου των καταναλωτών για παροχή ΥΚΩ, συνεπάγεται:
– είτε την επιβάρυνση της Πολιτείας με τις σχετικές δαπάνες παροχής των υπηρεσιών αυτών,
– είτε την κατάργηση τους.

Ποιοι επωφελούνται από τις ΥΚΩ 

Υπενθυμίζεται ότι, στις παρεχόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εντάσσονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο.
• Παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές στις πολύτεκνες οικογένειες.
• Παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ, που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Άρθρο 36, «Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας».

by antichainletter https://antichainletter.wordpress.com/

Σχετικό θέμα

Οδηγίες πληρωμής ΔΕΗ …

About Antikleidi Blog

Antikleidi blog antikleidiblog@gmail.com
This entry was posted in Δίκτυο/internet, Πολιτική - επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

1 Response to Κλέφτες μέχρι κόκκαλο! – Κοινοποιήστε το παντού…

  1. Παράθεμα: Κλέφτες μέχρι κόκκαλο! – Κοινοποιήστε το παντού… | ELLINIKA HOAXES

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s